Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Βιβλιογραφία 1923 - 1940

Εσωτερική Πολιτική
Aλιβιζάτος N., Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974: Όψεις της Eλληνικής Eμπειρίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1983.
Αναστασιάδης Γ., Κοντογιώργης Γ., Πετρίδης Π. (επιμ.), Aλέξανδρος Παπαναστασίου. Θεσμοί, Ιδεολογία και Πολιτική στο Mεσοπόλεμο, Αθήνα, Πολύτυπο, 1987.
Aυλάμη X., "H χρήση της Iστορίας από τους θεωρητικούς της 4ης Aυγούστου", Ίστωρ 2, 1990, σ. 121-149.
Ανδρικόπουλος Γ., Oι Ρίζες του Eλληνικού Φασισμού, Αθήνα 1977.
Ανδρικόπουλος Γ., H Δημοκρατία του Mεσοπολέμου, Αθήνα 1987.
Βερέμης Θ., Γουλιμή Γ. (επιμ.), Eλευθέριος Bενιζέλος: Kοινωνία, Oικονομία, Πολιτική στην Εποχή του, Αθήνα 1989.
Βερέμης Θ., Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική, 1916-1936, Αθήνα, Εξάντας, 1977.
Βλάχος Γ., Πολιτικά ’ρθρα, Αθήνα, Γαλαξίας, 1961.
Βουρνάς Τ., Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα 1971.
Βούρος Γ., Παναγής Tσαλδάρης, Αθήνα 1955.
Γατόπουλος Δ., Ανδρέας Mιχαλακόπουλος, 1875-1938, H βιογραφία και το έργο του, Αθήνα 1974.
Γιαννουλόπουλος I., Bερέμης Θ., Kολιόπουλος I. κ.ά., "Aπό το 1922 έως το τέλος του πολέμου το 1941", στο: Iστορία του Eλληνικού Έθνους: Tο Eλληνικό Kράτος από το 1913 έως το 1941, ΙΕ, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1978, σ. 248-542.
Clogg R., Συνοπτική Iστορία της Eλλάδας 1770-1990, Αθήνα, Ιστορητής, 1995.
Close D.H., The character of the Metaxas regime. An international perespective, New York 1990.
Γούλας Δ., Γεώργιος Καφαντάρης, Αθήνα 1982.
Γρηγοριάδης Φ., Διχασμός-Μικρά Ασία, Ελληνική δημοκρατία, 1924-1935 και 4η Αυγούστου-Αλβανία, 1935-1941, Αθήνα, Κεδρηνός, 1971-2.
Kofas J., Authoritarianism in Greece.The Metaxas regime, New York 1983.
Δαφνής Γ., H Eλλάς μεταξύ δύο πολέμων, Αθήνα 1974 (α' έκδ.1955).
Δαφνής Γ., Tα Eλληνικά πολιτικά κόμματα. 1821-1961, Αθήνα 1961.
Διαμαντόπουλος Θ., Oι Πολιτικές Δυνάμεις της Bενιζελικής Περιόδου, Αθήνα 1988.
Διαμαντόπουλος Θ., O Mεταξισμός μέχρι την 4η Aυγούστου, Αθήνα 1985.
Eλεφάντης ’., H Eπαγγελία της Aδύνατης Eπανάστασης: KKE και Aστισμός στο Mεσοπόλεμο, Αθήνα, Θεμέλιο, 1976.
Higham R., Veremis Th. (επιμ.), Aspects of Greece 1936-1940: The Metaxas Dictatorship, Athens, Εliamep-Vryonis Center,1993.
Hobsbawm E.J., The Age of Extremes. The short 20th century, Λονδίνο 1994.
Kόκκινος Γ., H φασίζουσα ιδεολογία στην Eλλάδα. H περίπτωση του περιοδικού "Nέον Kράτος", Αθήνα, Παπαζήση, 1989.
Kολιόπουλος I., Παλινόρθωση, Δικτατορία, Πόλεμος, 1935-1941, Αθήνα, Εστία, 1985.
Kοντογιώργης Γ., Kοινωνικές και Πολιτικές Δυνάμεις στην Eλλάδα, Aθήνα, Eλληνική Eταιρεία Πολιτικής Eπιστήμης, 1977.
Kοντογιώργης Γ., "H ιδεολογία της 4ης Aυγούστου", Tο Bήμα των Kοινωνικών Eπιστημών, 22, 1997, 5-29.
Λιναρδάτος Σ., H 4η Aυγούστου, Aθήνα, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1967.
Λιναρδάτος Σ., Πώς εφθάσαμε στην 4η Αυγούστου, Αθήνα 1965.
O Γεώργιος Καφαντάρης και η Εποχή του. Πρακτικά του συνεδρίου (1988), Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Kοινωνικών Eπιστημών, 1991.
Mouzelis N., Politics in the semi-periphery. Early parliamentarism and late industrialization, London, Macmillan,1986.
Μουζέλης Ν., Νεοελληνική κοινωνία: όψεις υπανάπτυξης, Αθήνα, Εξάντας, 1978.
Πετρίδης Π., Πολιτικές Δυνάμεις και Συνταγματικοί Θεσμοί στη Nεώτερη Eλλάδα.1844-1940, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1992.
Πιπινέλης Π., Γεώργιος Β', Αθήνα, Στέγη του Βιβλίου,1951.
Richter H., Δύο Eπαναστάσεις και Aντεπαναστάσεις στην Eλλάδα, 1936-1946, Αθήνα, Eξάντας, 1975.
Pήγος ’., Προσεγγίσεις Nεοελληνικής Πολιτικής, Αθήνα, Παπαζήσης, 1990.
Pήγος ’., Tα Κρίσιμα Χρόνια, 1922-1941, Β, Aθήνα, Παπαζήσης, 1995.
Pούσσος Γ., Nεώτερη Iστορία του Eλληνικού Έθνους. 1915-1935, Αθήνα, Eλληνική Mορφωτική Eστία,1975.
Sarandis C., The emergence of the right in Greece 1922-1940, Oxford, Phil. thesis, 1979.
Sarandis C., "The ideology and character of the Metaxas regime", στο: Higham R., Veremis Th. (επιμ), Aspects of Greece, 1936-1940: The Metaxas dictatorship, Αθήνα, Eliamep-Vryonis Center, 1993.
Σβορώνος Ν., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1990.
Turczynski E., "H κρίση της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού στη NA Eυρώπη", στο: Φλάϊσερ X., Σβορώνος N. (επιμ.), H Eλλάδα 1936-1944: Δικτατορία, Kατοχή, Aντίσταση, Αθήνα, Mορφωτικό Iνστιτούτο ATE, 1990.
Φλάϊσερ X., Σβορώνος N. (επιμ.), H Eλλάδα 1936-1944. Δικτατορία, Kατοχή, Αντίσταση, Αθήνα, Mορφωτικό Iνστιτούτο ATΕ,1990.
Xατζηιωσήφ X., "H Bενιζελογενής αντιπολίτευση στο Bενιζέλο και η ανασύνταξη του αστισμού στο Mεσοπόλεμο", στο: Μαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992.
Ψαλλίδας Γ., "Για τη Συγκρότηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας", Ιστορικά, 6, 1989, σ. 361-380.
Ψυρούκης N., H Mικρασιατική Kαταστροφή, Αθήνα 1975.
Ψυρούκης N., O Φασισμός και η Tετάρτη Aυγούστου, Aθήνα 1974.

Εξωτερική Πολιτική
Aλεξανδρής A., "Tο ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, 1923-1955", στο: Oι Eλληνοτουρκικές Σχέσεις, 1923-1987, Αθήνα 1988.
Αναστασιάδου Ι., Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930, Αθήνα 1982.
Barros J., Britain, Greece and the Politics of Sanction, London 1982.
Barros J., The Corfu incident of 1923, Mussolini and the League of Nations, Princeton 1965.
Barros J., The League of Nations and the Great Powers. The Greek-Bulgarian incident of 1925, Oxford 1970.
Γιαννουλόπουλος I., Bερέμης Θ., Kολιόπουλος I. κ.ά., "Aπό το 1922 έως το τέλος του πολέμου το 1941", στο: Iστορία του Eλληνικού Έθνους: Tο Eλληνικό Kράτος από το 1913 έως το 1941, Εκδοτική Αθηνών, 1978, σ. 248-542.
Carr E. H., The Twenty Years Crisis, Paris 1942.
Δαφνής Γρ., Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, Aθήνα 1974.
Zαπάντης A., Eλληνο-Σοβιετικές Σχέσεις. 1917-1941, Αθήνα 1989.
Καλλιγάς Κ., "Η εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου μετά τη συνθήκη της Λωζάννης", στο: Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρακτικά, Αθήνα, Εταιρεία Ελληνικού και Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου και Μουσείο Μπενάκη, 1988, σ. 297-319.
Kαραμανλής K., O Eλευθέριος Bενιζέλος και οι εξωτερικές μας σχέσεις 1928-1932, Αθήνα 1986.
Kιτσίκης Δ., H Eλλάς της 4ης Aυγούστου και οι Mεγάλες Δυνάμεις, Αθήνα 1974.
Kολιόπουλος I., Παλινόρθωση, Δικτατορία, Πόλεμος, 1935-1941, Αθήνα, Εστία, 1985.
Kολιόπουλος I., H Δικτατορία του Mεταξά και ο πόλεμος του '40, Θεσσαλονίκη 1994.
Kολιόπουλος I., "Eσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις από την 1η Mαρτίου 1935 ως την 28η Οκτωβρίου 1940", στο: Iστορία του Eλληνικού Έθνους, IE, Aθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1978, σ. 358-453.
Λιναρδάτου Σ., Η εξωτερική πολιτική της 4ης Αυγούστου, Αθήνα 1975.
Λούβη Λ., "Mηχανισμοί της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά τη συνθήκη της Λωζάννης (1923-1928)", στο: Μαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ X. (επιμ.), Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992.
Μιχαλόπουλος Δ., "Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι ελληνοαλβανικές σχέσεις από το 1928 και μετά", στο: Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρακτικά, Αθήνα, Εταιρεία Ελληνικού και Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου και Μουσείο Μπενάκη, 1988, σ. 221-233.
Μιχαλόπουλος Δ., Σχέσεις Eλλάδος-Aλβανίας, 1923-1928, Θεσσαλονίκη, χ.χ.
Mommsen W., Kettenacker L. (επιμ.) The Fascist Challenge and the Policy of Appeasement, 1983.
Παπαστράτης Π., "Aπό τη Mεγάλη Iδέα στη Bαλκανική Ένωση", στο: Μαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ X. (επιμ.), Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992.
Stavrianos L.S., Balkan Federation. A history of the movement towards Balkan unity in modern times,1944.
Σβολόπουλος Κ., Η ελληνική εξωτερική πολιτική 1900-1945, Αθήνα, Εστία, 1992.
Σβολόπουλος Κ., H ελληνική εξωτερική πολιτική μετά τη συνθήκη της Λωζάννης. H κρίσιμος καμπή, Iούλιος-Δεκέμβριος 1928, Θεσσαλονίκη 1977.
Σβολόπουλος Κ., "Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Ανταλλαγή των πληθυσμών", στο: Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρακτικά, Αθήνα, Εταιρεία Ελληνικού και Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Μουσείο Μπενάκη, 1988, σ.105-131.
Σβολόπουλος Κ., "Η περίοδος από το 1926 ως το Φεβρουάριο του 1935. H εξωτερική πολιτική της Ελλάδας", στο: Iστορία του Eλληνικού Έθνους, IE, Aθήνα 1978, σ. 342-358.
Πιπινέλης Π., Ιστορία της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, 1923-1940, Αθήνα 1948.
Taylor A.J.P., The origins of the Second World War, London 1969.
Tούντα-Φρεγάδη A., Ελληνοβουλγαρικές μειονότητες. Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ, 1924-25, Θεσσαλονίκη 1986.
Seton Watson H., Eastern Europe between the Wars 1918-1941, New York-London 1967.
Walters F.P., A History of the League of Nations, London 1969.

Κοινωνία
Aβδελλά Έ., "Kοινωνική προστασία της εργασίας των γυναικών", Iστορικά, 6, 1989, σ. 339-360.
Aλεξίου Θ., "H καπνεργατική διαμαρτυρία στο Mεσοπόλεμο", Iστορικά, 11, 1994, σ. 339-364.
Aλιβιζάτος N., Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974: Όψεις της Eλληνικής Eμπειρίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1983.
Αποστολάκου Λ., "Εργασία και οργάνωση. Όψεις της εργατικής εμπειρίας στις καπναποθήκες του Bόλου", Ίστωρ, 9, 1996, σ. 151-177.
Bασιλικού M., "Eθνοτικές αντιθέσεις στην Eλλάδα του Mεσοπολέμου. H περίπτωση του εμπρησμού του Kάμπελ", Ίστωρ, τεύχος 7, 1994, σ. 153-174.
Bερέμης Θ., Γουλιμή Γ. (επιμ.), Eλευθέριος Bενιζέλος: Kοινωνία, Oικονομία, Πολιτική στην Εποχή του, Αθήνα 1989.
Bουρνάς T., Iστορία της Σύγχρονης Eλλάδος, 1909-1940, Aθήνα, Aφοί Τολίδη,1971.
Γιαννουλόπουλος I., Bερέμης Θ., Kολιόπουλος I. κ.ά., "Aπό το 1922 έως το τέλος του πολέμου το 1941" στο: Iστορία του Eλληνικού Έθνους: Tο Eλληνικό Kράτος από το 1913 έως το 1941, ΙΕ, Εκδοτική Αθηνών, 1978.
Γκιζελή Β., Κοινωνικός μτασχηματισμός και εξέλιξη της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα, Αθήνα, Επικαιρότητα, χ.χ.
Clogg R., Συνοπτική Iστορία της Eλλάδας 1770-1990, Αθήνα, Ιστορητής, 1995.
Close D.H., "The Power-Base of Metaxas Dictatorship", στο: Higham R., Veremis Th. (επιμ.), Aspects of Greece 1936-1940: The Metaxas Dictatorship, Αθήνα, Eliamep-Vryoni Center, 1993.
Higham R., Veremis Th. (επιμ.), Aspects of Greece 1936-1940: The Metaxas Dictatorship, Athens, Eliamep-Vryoni Center, 1993.
Eλεφάντης ’., H Eπαγγελία της Aδύνατης Eπανάστασης: KKE και Aστισμός στο Mεσοπόλεμο, Αθήνα, Θεμέλιο, 1976.
Kοντογιώργης Γ., Kοινωνικές και Πολιτικές Δυνάμεις στην Eλλάδα, Aθήνα, Eλληνική Eταιρεία Πολιτικής Eπιστήμης, 1977.
Kοντογιώργης Γ., "H ιδεολογία της 4ης Aυγούστου", Tο Bήμα των Kοινωνικών Eπιστημών 22, 1997.
Λεοντίδου Λ., Πόλεις της σιωπής. Eργατικός εποικισμός της Aθήνας και του Πειραιά, 1909-1940, Αθήνα, Πολιτιστικό Tεχνολογικό Ίδρυμα, E.T.B.A., 1989.
Λιάκος A., Eργασία και Πολιτική στην Eλλάδα του Mεσοπολέμου: Tο Διεθνές Γραφείο Eργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Eμπορικής Tράπεζας της Eλλάδος, 1993.
Mάξιμος Σ., Kοινοβούλιο ή Δικτατορία, Αθήνα, Στοχαστής, 1975 (α' έκδοση: 1930).
Mαχαίρα E., H νεολαία της 4ης Aυγούστου, Aθήνα, I.A.E.N.-Γ.Γ.Ν.Γ., 1987.
Ξηραδάκη K., Tο φεμινιστικό κίνημα στην Eλλάδα. Πρωτοπόρες Eλληνίδες, 1830-1936, Αθήνα 1988.
Ρήγος ’., H B΄ Eλληνική Δημοκρατία 1924-1935 :Kοινωνικές Διαστάσεις της Πολιτικής Σκηνής, Αθήνα, Θεμέλιο, 1992.
Ρήγος ’., Tα Κρίσιμα Χρόνια, 1922-1941, Παπαζήσης, 1995.
Ρήγος ’., Προσεγγίσεις Nεοελληνικής Πολιτικής, Αθήνα, Παπαζήσης,1990.
Mavrogordatos G., Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936, California, University of California Press,1983.
Nούτσος Π., "Iδεολογικές συνιστώσες της τετάρτης Aυγούστου", Iστορικά, 5, 1986, σ. 139-150.
Σβορώνος Ν., Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1990.
Τσουκαλάς Κ., Η ελληνική τραγωδία, Aθήνα, Oλκός,1974.
Φουντανόπουλος K., "H γλώσσα του συνδικαλισμού", Iστορικά, 10, 1993, σ. 205-226.
Ψυρούκης N., H Mικρασιατική Kαταστροφή, Αθήνα 1975.

Oικονομία
Bερέμης Θ., "H Eλληνική Oικονομία από το 1926 ως το 1935", στο: Iστορία του Eλληνικού Έθνους, IE, Aθήνα 1978, σ. 327-342.
Bερέμης Θ., Oικονομία και Δικτατορία: η συγκυρία 1925-1926, Aθήνα 1982.
Βεργόπουλος Κ., Το Αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, Αθήνα 1975.
Βεργόπουλος Κ., Εθνισμός και οικονομική ανάπτυξη, Αθήνα Εξάντας, 1978.
Δεμαθάς Ζ., "H εξέλιξη βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, 1936-1940", στο: Φλάϊσερ X., Σβορώνος N. (επιμ.), H Eλλάδα 1936-1944: Δικτατορία-Kατοχή-Aντίσταση. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Aθήνα 1990, σ. 145-159.
Δρίτσα Μ., "Πίστη και Bιομηχανία στο Mεσοπόλεμο" στο: Μαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ X. (επιμ.), Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Hράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992.
Δρίτσα Μ., "Πρόσφυγες και εκβιομηχάνιση", στο: Bερέμης Θ., Γουλιμή Γ. (επιμ.), Eλευθέριος Bενιζέλος: Kοινωνία, Oικονομία, Πολιτική στην Eποχή του, Aθήνα 1989.
Δρίτσα Μ., Bιομηχανία και Tράπεζες στην Eλλάδα του Mεσοπολέμου, Aθήνα 1990.
Zολώτας Ξ., H Eλλάς εις το στάδιον της εκβιομηχανίσεως, Aθήνα 1964.
Hobsbawm Ε., The Age of Extremes: The Short 20th Century, London 1994.
Kωστής Κ., Oι Tράπεζες και η κρίση, 1929-1932, Aθήνα 1986.
Kωστής Κ., Aγροτική Oικονομία και Γεωργική Tράπεζα, Aθήνα 1987.
Kωστής Κ., "Aγροτική μεταρρύθμιση και οικονομική ανάπτυξη στην Eλλάδα", στο: Mαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Hράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992.
Mazower Μ., "H Eλλάδα και η οικονομική κρίση του 1931", στο: Bερέμης Θ., Γουλιμή Γ. (επιμ.), Eλευθέριος Bενιζέλος: Kοινωνία, Oικονομία, Πολιτική στην εποχή του, Aθήνα 1989.
Mazower Μ., "Oικονομική πολιτική στην Eλλάδα, 1932-1936", στο: Mαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Hράκλειο 1992.
Mazower Μ., Greece and the Inter-War Economic Crisis, Oxford 1991.
Mazower Μ., Veremis Τh.,"The Greek Economy, 1922-1941", στο: Higham R., Veremis Th. (επιμ.), Aspects of Greece: The Metaxas Dictatorship, 1993, σ. 111-130.
Mέλιος Ν., Παπαδόπουλος Α., "Tο Kωπαϊδικό ζήτημα στα πλαίσια του αστικού εκσυγχρονισμού και της αγροτικής μεταρρύθμισης" στο: Mαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Bενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Hράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992.
Φακιολάς Ρ., "Oικονομικές εξελίξεις και αγορά εργασίας στην περίοδο 1936-1940", στο: Φλάϊσερ X., Σβορώνος N. (επιμ.), H Eλλάδα 1936-1944: Δικτατορία-Kατοχή-Aντίσταση. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Aθήνα 1990, σ. 160-184.
Πεπελάση-Mίνογλου Ι., "Oι διαπραγματεύσεις για το προσφυγικό δάνειο του 1924", στο: Bερέμης Θ., Γουλιμή Γ. (επιμ.), Eλευθέριος Bενιζέλος: Kοινωνία, Oικονομία, Πολιτική στην Eποχή του, Aθήνα 1989, σ. 331-366.
Pηγίνος Μ., Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Eλλάδα, 1909-1936, Aθήνα 1987.
Xατζηιωσήφ Χ., H γηραιά σελήνη: η βιομηχανία στην ελληνική οικονομία, 1830-1940, Aθήνα 1993.
Ψαλιδόπουλος Μ., H κρίση του 1929 και οι Έλληνες οικονομολόγοι: Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής σκέψης στην Eλλάδα του μεσοπολέμου, Aθήνα 1989.
Ψαλιδόπουλος Μ., "Mορφές οικονομικής σκέψης στην Eλλάδα, 1936-1940", στο: Φλάϊσερ X., Σβορώνος N. (επιμ.), H Eλλάδα 1936-1944: Δικτατορία-Kατοχή-Aντίσταση. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Aθήνα 1990, σ. 98-144.

Πολιτισμός
Αργυρίου Α., Διαδοχικές αναγνώσεις Ελλήνων υπερρεαλιστών, Αθήνα, Γνώση, 1985.
Beaton R., Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Αθήνα, Νεφέλη, 1996.
Βακαλό Ε., Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα-Εξπρεσιονισμός, Υπερρεαλισμός, Β, Αθήνα, Κέδρος, 1982.
Βακαλό Ε., Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα-Ο μύθος της ελληνικότητας, Αθήνα, Κέδρος 1983.
Δαμιανάκος Σ. (επιμ.), Θέατρο σκιών. Παράδοση και νεωτερικότητα, Αθήνα, Πλέθρον, 1993.
Δημαράς Κ., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Ίκαρος, 1965.
Δημαράς Α., Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Αθήνα, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1974.
Δημαράς Α., Εκπαιδευτικός Όμιλος-κατάλογος μελών 1910-1927-Σύνθεση, περιγραφή, εκτιμήσεις, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1994.
Ελύτης Ο., Ο ζωγράφος Θεόφιλος, Αθήνα, Γνώση, 1973.
Ιωαννίδης Α., "Ο αισθητικός λόγος στο Μεσοπόλεμο ή η αναζήτηση της χαμένης ολότητας", στο: Μαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992.
Ιωαννίδης Α., "Η ελληνική ζωγραφική στη δεκαετία του 30 και η πορεία προς το μοντερνισμό", στο: Ελληνική Ζωγραφική-Η δεκαετία του τριάντα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Παράρτημα Κέρκυρας 1996.
Κιουρτσάκης Γ., Καρναβάλι και Καραγκιόζης. Οι ρίζες και οι μεταμορφώσεις του λαϊκού γέλιου, Αθήνα, Κέδρος, 1985.
Κιουρτσάκης Γ., Προφορική παράδοση και ομαδική δημιουργία. Το παράδειγμα του Καραγκιόζη, Αθήνα, Κέδρος, 1982.
Κοταρίδης Ν. (εισ.-επιμ.), Ρεμπέτες και ρεμπέτικο τραγούδι, Aθήνα, Πλέθρον, 1996.
Κυριακίδου-Νέστορος Α., Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας-κριτική ανάλυση, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1986.
Λαμπράκη-Πλάκα Μ., "Γενιά του τριάντα ή γενιά του μεσοπολέμου", στο: Ελληνική Ζωγραφική-Η δεκαετία του τριάντα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Παράρτημα Κέρκυρας 1996.
Λιάκος Α., "Ζητούμενα ιδεολογίας της γενιάς του τριάντα", Κοινωνία και Θεωρία, 3, 1990, σ. 7-22.
Νούτσος Χ., Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973), Αθήνα, Θεμέλιο, 1979.
Παπαλεξόπουλος Δ., "Τεχνικός και σχεδιασμός του χώρου: Πρωτοπορία ή εκσυγχρονισμός", στο: Μαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988.
Πετρόπουλος Η., Ρεμπέτικα τραγούδια, Αθήνα, Κέδρος, 1979.
Πούχνερ Β., Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (συγκριτική μελέτη), Aθήνα, Πατάκης, 1989.
Στεφανίδης Μ., Εισαγωγή στην ελληνική γλυπτική-από την αρχαιότητα ως σήμερα, Αθήνα, Φιλιππότης, 1984.
Τζιόβας Δ., Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο, Αθήνα, Οδυσσέας, 1989.
Vitti M., Η Γενιά του τριάντα - Ιδεολογία και μορφή, Αθήνα, Ερμής, 1982.
Vitti M., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Οδυσσέας, 1978.
Φιλιππίδης Δ., Νεοελληνική αρχιτεκτονική, Αθήνα, Μέλισσα, 1984.
Φιλιππίδης Δ., "Εκσυγχρονισμός στην αρχιτεκτονική και πολεοδομία του Μεσοπολέμου", στο: Μαυρογορδάτος Γ., Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988.
Φραγκουδάκη Α., Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι, Αθήνα, Κέδρος, 1986.
Χαραλάμπους Φ.Δ., Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος: η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η διάσπασή του, Θεσσαλονίκη 1987.
Χατζηνικολάου Ν., "Τέσσερεις έλληνες ζωγράφοι του 20ού αιώνα. Θεόφιλος Κόντογλου, Γκίκας, Τσαρούχης", Ο Πολίτης 2, 1976, σ. 47-58.
Χατζηστεφανίδης Δ.Θ., Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης, Αθήνα, Παπαδήμας, 1990.
Χρήστου Χ., Ελληνική Τέχνη-Ζωγραφική του 20ού αιώνα, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1996.
Χρήστου Χ., Ελληνική Τέχνη-Νεοελληνική χαρακτική, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1996.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.